Avrapportering

Avrapportering

Anchor: partners

Vetenskaplig forskning

Avrapportering ska ske senast sex månader efter att projektet har avslutats. Avrapportering sker via det digitala ansökningssystemet.

Publiceringsbidrag

Avrapportering av digitala ansökningar sker via det digitala ansökningssystemet samt genom att i förekommande fall posta ett exemplar av det tryckta materialet till stiftelsen.

Välgörenhet

Avrapportering ska ske via det digitala ansökningssystemet senast 12 månader efter utbetalning av anslaget.

Avrapportering ska bestå av en kort sammanfattning och en ekonomisk redogörelse.

Om avrapportering inte har skett kommer anslag för nya projekt inte att beviljas.

Eventuellt återstående medel ska återsändas till stiftelsen eller omdisponeras efter stiftelsens godkännande.

Stiftelsen kan göra stickprovskontroller under pågående projekt och begära in underlag för användandet av beviljade medel.