Ansökan vetenskaplig forskning

Ansökan vetenskaplig forskning

Välkommen att ansöka om anslag från Olle Engkvists Stiftelse. Här kan du läsa om vår ansökningsprocess, exempelvis vilka projekt du kan söka anslag för, vilka kvalifikationer som krävs och hur anslag betalas ut. Läs noga igenom detta innan du ansöker. Om du har frågor, kontakta gärna vår forskningssekreterare Sara Tyskeng på telefon 08-726 80 95 eller per mejl sara.tyskeng@soeb.se.

Anchor: vilka

Vilka forskningsområden kan jag söka anslag för?

Stiftelsen har möjlighet att stödja alla typer av vetenskaplig forskning, men stiftelsens fokus är forskningsfinansiering med anknytning till medicin, naturvetenskap, teknik och humaniora. Särskilt intressant för stiftelsen är nyfikenhetsdriven forskning utan specifik tillämpning i åtanke (ofta refererad till som grundforskning), forskning förenad med hög risk och tvärvetenskaplig forskning.

För närvarande har stiftelsen därutöver några särskilda prioriterade områden: den mänskliga hjärnan (vilket inkluderar medicinska discipliner som neurologi och psykiatri, men även exempelvis psykologi och kognitionsvetenskap), det specifikt kvinnliga perspektivet inom medicinsk forskning, botanik, zoologi, energi, miljöteknik, samt humanioraämnena historia, idéhistoria, filosofi, litteratur-, konst-, musik-, teater- och filmvetenskap, arkeologi och språk.

Anchor: vem

Vem kan söka?

Huvudsökanden ska som huvudregel ha minst två års väldokumenterad forskningsverksamhet efter doktorsexamen. Stiftelsen godtar examen från såväl svenskt som utländskt lärosäte.

För att söka anslag från stiftelsen ska forskningsprojektet som huvudregel vara kopplad till nordiska lärosäten.

Anchor: kostnader

Vilka kostnader kan jag söka anslag för?

Anslag kan sökas för personalkostnader och andra kostnader relaterade till forskningsprojektet.

Personalkostnader inbegriper stipendier eller lön för postdoktorer och doktorander samt lön för forskningspersonal. Notera att lön för huvudsökande ska motiveras.

Indirekta kostnader (overhead) beviljas som huvudregel med högst 10% av stipendier eller lönekostnader inklusive lönekostnadspåslag.

Vidare kan anslag sökas för projektrelaterade kostnader. Detta omfattar huvudsakligen kostnader för material, utrustning, analys, drift, publicering, resor och konferenser.

Resestipendier kan ingå i projektansökningar men kan inte sökas separat.

Anchor: ovrigt

Övrigt att känna till innan du söker anslag

Längden på projektet ska som huvudregel inte överstiga fyra år.

Eventuella tillstånd för att genomföra forskningsprojektet måste finnas innan du ansöker, till exempel, men ej begränsat till, etikgodkännande. Ange tillståndsnumret i din ansökan.

Forskningsresultat ska göras tillgängliga via så kallad open access-publicering.

Sökande har återbetalningsskyldighet för anslag som inte används inom projektet.

Utrustning och andra inventarier som anskaffats till projektet med medel beviljade från stiftelsen förvaltas av medelsförvaltaren.

Stiftelsen har inga beloppsbegränsningar för beviljade anslag.

Stiftelsen motiverar inte sina beslut.

Anchor: hur

Hur söker jag?

Ansökan sker i ett digitalt formulär i stiftelsens ansökningssystem. Mer information finns på ansökningssidan https://apply.se/soeb

Notera att du för att ansöka om anslag först måste skapa ett konto i ansökningssystemet. Det kan du göra HÄR.

Anchor: hur

När kan jag söka?

Stiftelsen tar emot ansökningar löpande med uppehåll under perioden från mitten av juni till mitten av augusti.

Anchor: nar

När får jag besked?

Normalt lämnas besked om ansökan bifallits eller avslagits inom fem månader.

Besked om beslut meddelas sökanden per mejl till den mejladress som angivits när ansökningskontot registrerades.

Anchor: betalas

När och hur betalas anslaget ut?

Beviljade medel ska rekvireras med början senast ett år från beslutsdatum.

Bidraget betalas ut efter skriftlig rekvisition från sökande. För att rekvirera utbetalning använder du dig av blanketten i ansökningsportalen under ”Mina ansökningar”. Rekvisitionen ska undertecknas av anslagsmottagaren och mejlas som PDF till Olle Engkvists Stiftelse via ekonomi@soeb.se. Endast rekvisitionsblanketten kan mejlas till denna adress. Övriga frågor rörande ansökningar mejlas direkt till forskningssekreteraren, sara.tyskeng@soeb.se

Notera att vid betalning via bankkonto måste du ange alltid bankens clearingnummer i angiven ruta på rekvisitionsblanketten.

Eventuellt återstående medel ska återbetalas till stiftelsen eller omdisponeras efter stiftelsens godkännande.

Anchor: hanterar

Hur hanterar jag ändringar i mitt beviljade projekt?

Större ändringar i projektet under projektperioden måste godkännas av stiftelsen i förväg.